Arkusz monitorowania rozkładów materiału 2020/2021

Wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych  obowiązujących w SP nr 4 w Ostrołęce   w roku szkolnym 2020/2021

Arkusz diagnostyczny do oceny programu nauczania 2020/2021

Wniosek o dopuszczenie do użytku programu nauczania 2020/2021

Monitorowanie osiągnięć uczniów 2020/2021

Klasyfikacja roczna klasy I-III rok szkolny 2019/2020

Klasyfikacja roczna klasy IV-VIII rok szkolny 2019/2020

Klasyfikacja końcowa rok szkolny 2019/2020

Klasyfikacja roczna oddziały dla uczniów z autyzmem realizujące podstawę kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym i znacznym rok szkolny 2019/2020

Klasyfikacja końcowa oddziały dla uczniów z autyzmem realizujące podstawę kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym i znacznym rok szkolny 2019/2020

Sprawozdanie roczne z pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej, rok szkolny 2019/2020

Karta realizacji podstawy programowej w roku szkolnym 2019/2020

Rozliczenie zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2019/2020

Podsumowanie klasyfikacji śródrocznej, rok szkolny 2019/2020

Sprawozdanie śródroczne z pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej, rok szkolny 2019/2020

Karta realizacji podstawy programowej – I półrocze

Ocena zachowania

Zgoda na udział w zawodach, konkursach

Karta zawodów sportowych/innej imprezy sportowej

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
– Zestawienie danych dotyczących klasy
– Frekwencja na zajęciach
– Karta ucznia
– Protokół z zebrania zespołu
– Wniosek o objęcie ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną
– Zawiadomienie o przyznaniu rew, logo, integr., ter. beh.
– Zawiadomienie o przyznanych formach pomocy
– Zawiadomienie o zebraniu zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej