Home » Regulamin stołówki

Regulamin stołówki

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W OSTROŁĘCE

 

Podstawa prawna:

Art.106 i art.108 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2017 r., poz.59 i 949).

§1.
Postanowienia ogólne

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania ze stołówki.
 2. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce (szkoła nie prowadzi sprzedaży na wynos).
 3. Posiłki wydawane są według ustalonego harmonogramu oraz podczas dwóch dwudziestominutowych przerw obiadowych. Godziny wydawania posiłków aktualizowane są na bieżąco w każdym półroczu.
 4. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
 5. W przypadku zgłoszonych wcześniej wyjazdów na wycieczki, wyjść do kina, na basen itp. obiad wydaje się o ustalonej wcześniej godzinie po konsultacjach intendenta i pracowników kuchni z organizatorami wyjazdu.
 6. Istnieje możliwość wydania ekwiwalentu w postaci suchego prowiantu.
 7. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej wywieszone są w gablocie przy stołówce szkolnej.

  §2.
Uprawnienia do korzystania ze stołówki

Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

 • uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualne,
 • uczniowie szkoły, których dożywianie jest finansowane na podstawie decyzji wydanych przez MOPR, GOPS,  Radę Rodziców oraz inne podmioty
 • pracownicy pedagogiczni szkoły wnoszący opłaty indywidualne w wysokości określonej w zarządzeniu dyrektora szkoły.

§3.
Ustalanie wysokości opłat za posiłki

 Korzystanie z posiłków szkolnych jest odpłatne.

 1. Wysokość opłaty za posiłki w stołówce szkolnej określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 2. Opłaty za korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce szkolnej ustalane są w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku.
 3. Pracownicy szkoły, korzystający z posiłków w stołówce szkolnej za zgodą dyrektora szkoły, ponoszą pełne koszty uwzględniając:
 • koszt surowca zużytego do przyrządzania posiłków;
 • koszty administracyjno – rzeczowe tj. koszty zużycia energii elektrycznej, gazu, ciepłej i zimnej wody, wywozu nieczystości oraz z tytułu odprowadzania ścieków, podatku Vat, zakupu środków czystości;
 • koszty osobowe pracowników kuchni tj. wynagrodzeń łącznie z pochodnymi, odpis na ZFŚŚ;
 • koszty zakupu odzieży ochronnej, higieny osobistej, ekwiwalentów.
 1. Koszty wytworzenia posiłku dla pracowników pedagogicznych szkoły wyliczane będą corocznie na podstawie kosztów roku ubiegłego.
 2. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.


§4

Wnoszenie opłat za posiłki

 Informacja o wysokości wpłat będzie umieszczana na stronie internetowej szkoły (zakładka rodzice/stołówka ), w dzienniku elektronicznym oraz w gablocie znajdującej się przy stołówce szkolnej.

 1. Opłaty za obiady, dotyczące danego miesiąca, wpłaca się na konto szkoły w czterech ostatnich dniach roboczych, każdego miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym posiłki będą spożywane. W uzasadnionych przypadkach istnieje także możliwość wykupienia obiadów w inne dni tygodnia.
 2. Wpłaty można dokonać:

elektronicznie dokonując przelewu na konto szkoły –  wpisując w tytule imię i      nazwisko ucznia, klasę do której uczęszcza oraz informację: „pełen obiad”, „drugie   danie”, lub „sama zupa”. Numer konta szkoły –

      94 1020           3802 0000 1102 0208 0000;

– w przypadku dokonania opłaty za obiady drogą elektroniczną i okazaniu potwierdzenia dokonania przelewu, osobie przyjmującej wpłaty za obiady, uczniowi zostaje wydana karta obiadowa.

-obiad otrzymuje tylko właściciel karty żywieniowej, a warunkiem otrzymania posiłku jest okazanie wyznaczonemu pracownikowi szkoły obowiązującej w danym miesiącu karty obiadowej.

– osoby, których dożywianie jest finansowane na podstawie decyzji wydanych  przez MOPR , GOSP,  Radę Rodziców oraz innych podmiotów, są zobowiązane zgłosić się do intendenta  po odbiór karty żywieniowej w wyznaczonym terminie.

– uczeń, który zgubił kartę żywnościową obowiązany jest zgłosić ten fakt do intendenta w formie oświadczenia, które określa okoliczności i przybliżoną datę zgubienia karty.

§5

Zwolnienie z opłat za posiłki

 Dyrektor szkoły, może decyzją administracyjną zwolnić rodziców/opiekunów prawnych ucznia z całości lub z części opłat za korzystanie z posiłków, na wniosek rodziców/opiekunów prawnych lub ucznia w następujących sytuacjach:

 1. w szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny,
 2. w szczególnych przypadkach losowych.

 

 1. Zwolnienia mogą zostać udzielone w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków ze środków pomocy społecznej ani Rady Rodziców.

 

 1. Wnioski w sprawie zwolnienia z opłaty należy składać do dyrektora szkoły.

 

 1. Oceny sytuacji materialnej i losowej dokonuje zespół pod przewodnictwem dyrektora szkoły, w skład którego wchodzi wychowawca klasy i pedagog szkolny.

§6
Zwroty za niewykorzystane obiady

 

 1. W przypadku długotrwałej nieobecności ucznia w szkole (powyżej trzech dni), istnieje możliwość otrzymania zwrotu za niewykorzystane posiłki. W tym celu należy osobiście lub telefonicznie poinformować intendenta.
 2. Odliczenie kwoty za posiłki następuje od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności.
 3. Warunkiem otrzymania zwrotu jest uzupełnienie załącznika nr 2.
 4. Powstała w wyniku nieobecności nadpłata, może być zaliczona na poczet opłaty za korzystanie z posiłków w następnym miesiącu.
 5. Rozliczenia i zwrotu opłat za niewykorzystane posiłki w czerwcu dokonuje się najpóźniej do 30 września danego roku.
 6. Jednodniowe nieobecności ucznia nie podlegają odliczeniu.

 

§7
Zasady zachowania na stołówce

 1. W stołówce szkolnej przebywają tylko osoby korzystające z posiłków.
 2. Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu stołówki dotyczącego przepisów bhp.
 3. W stołówce podczas spożywania posiłków obowiązuje cisza oraz zasady kulturalnego zachowania.
 4. Naczynia po spożyciu posiłku mają być odstawione w wyznaczonym miejscu.
 5. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.
 6. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania poinformowany zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia.
 7. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.
 8. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce szkolnej (szkoła nie prowadzi sprzedaży na wynos).

§8

Postanowienia końcowe

 

 1. O wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie, decyduje dyrektor szkoły.
 2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor szkoły.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

            Załącznik nr 1                         Załącznik nr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content