Home » Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrołęce

Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrołęce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrołęce.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Budny.
 • E-mail: sekretariat@sp4.ostroleka.edu.pl
 • Telefon: 29 7691008

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce
 • Adres: ul. Legionowa 17
  07-401 Ostrołęka
 • E-mail: sekretariat@sp4.ostroleka.edu.pl
 • Telefon: 297691008

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszary kontroli

Przy wejściu głównym do szkoły znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W szkole nie ma wind, brak dostępności na I piętro budynku.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W obiekcie nie ma platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Bezpośrednio przed budynkiem szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych a na nim 1 miejsce dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Zostały one oznakowane.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Szkoła jest przychylna osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych barier i ograniczeń w tym zakresie.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Szkoła nie zatrudnia tłumacza języka migowego.

 

Skip to content