Home » Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych


Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Leszek Kleczkowski (iod@ostroleka.edu.pl)


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
# administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrołęce, ul. Legionowa 17, 07-401 Ostrołęka, tel. 29 769 10 08
# dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@ostroleka.edu.pl.
# Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą, na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub odrębnie zbieranych zgód, w celach:
 prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania,
 wydawania świadectw, legitymacji i zaświadczeń,
 prowadzenia badań zewnętrznych dotyczących umiejętności uczniów,
 kontroli realizacji obowiązku szkolnego,
 promocji szkoły,
 udziału w konkursach,
 organizacji wycieczek,
 ubezpieczenia,
 działań opiekuńczych,
 opieki medycznej,
 udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 prowadzenia nauczania indywidualnego,
 dostosowania wymagań na egzaminach zewnętrznych,
 korzystania z dziennika elektronicznego,
 kontaktów nauczyciel-rodzic,
 rekrutacji do naszej szkoły na podstawie wyrażonej zgody;
# odbiorcą Pani/Pana i dziecka danych osobowych będą:
 dyrektor,
 wicedyrektorzy,
 pracownicy administracji szkolnej,
 pielęgniarka,
 nauczyciele,
 pedagog, psycholog,
 inspektor ochrony danych osobowych,
 oraz uprawnione organy publiczne;
# Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji), maksymalnie 50 lat od zakończenia nauki w Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrołęce, ul. Legionowa 17;
# posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
# ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.;
# podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym (ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezrealizowanie celów, w jakich zbierane są dane osobowe

Skip to content