Home » COVID-19 PROCEDURY

COVID-19 PROCEDURY

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19

wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące na terenie

Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce od 1 września 2020 r.

 

I. Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrołęce wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
 3. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do budynku.
 4. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
 • zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
 • zakrycie nosa i ust,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk,
 • ograniczone przemieszczanie się po terenie szkoły,
 • ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
 1. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub
  w izolacji.
 2. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. W szkole w uzasadnionych przypadkach istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli.
 4. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 5. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane.
 6. Szkoła posiada termometr bezdotykowy.
 7. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 9. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 10. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

II. Organizacja i funkcjonowanie klas szkolnych

 

 1. Uczniowie poszczególnych klas przebywają, w miarę możliwości, w stałych salach oprócz zajęć wychowania fizycznego i informatyki.
 2. Podczas trwania epidemii COVID-19 w opiekę nad dziećmi nie będą w miarę możliwości angażowani nauczyciele i inni pracownicy szkoły powyżej 60 roku życia.
 3. Zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
 4. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze, uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 5. Wychowankowie i uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych rzeczy i zabawek.

III. Wybór formy kształcenia

 1. Wyboru formy   kształcenia   – stacjonarnej lub zdalnej dokonuje się w zależności od stopnia zagrożenia epidemiologicznego na obszarze   Powiatu  ostrołęckiego,   na   terenie   którego   ma   siedzibę   Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrołęce.
 2. W zależności od tego, czy Powiat ostrołęcki, na terenie którego ma siedzibę Szkoła   Podstawowa nr 4 w Ostrołęce, został   zaliczony   do   strefy „czerwonej” lub „żółtej”, zgodnie z  Rozporządzeniem RM  z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie   ustanowienia   określonych   ograniczeń,   nakazów   i zakazów   w   związku   z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356), dyrektor podejmuje decyzję o   rozpoczęciu   procedury   ograniczenia   funkcjonowania   szkoły przewidzianej w odrębnych przepisach.
 3. W sytuacji niezaliczenia Powiatu ostrołęckiego do strefy „żółtej” lub „czerwonej” w szkole funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.
 4. W przypadku   zaliczenia   Powiatu  ostrołęckiego  do   strefy   „żółtej” dyrektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia:
 • mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) – dającej możliwość wprowadzenia zawieszenia zajęć stacjonarnych grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego)
 • kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas określony   i   wprowadzeniu   w   całej   szkole   kształcenia   na   odległość   (edukacji zdalnej).
 1. W przypadku zaliczenia Powiatu do strefy „czerwonej” dyrektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).
 2. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 4 pkt 1 wymaga uzyskania zgody organu   prowadzącego   i   otrzymania   pozytywnej   opinii   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 3. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 4 pkt 2 i ust. 5 wymaga uzyskania zgody   organu   prowadzącego   i   pozytywnej   opinii   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 4. Przed upływem okresu wprowadzenia form kształcenia, o których mowa w ust. 4 i 5 dyrektor może   podjąć   decyzję   o   ponownym   wprowadzeniu   wymienionych   form kształcenia na czas określony.
 5. W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w ust. 4 i 5 dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych.

IV. Zadania nauczycieli

 1. Nauczyciele pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkole.
 2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w formie pracy stacjonarnej.
 3. Podstawowa forma pracy z uczniami w budynku szkoły to zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze.
 4. Nauczyciele dokumentują prowadzone zajęcia w dzienniku elektronicznym w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.
 5. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.
 6. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.
 7. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 8. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel, za zgodą rodzica, może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć.

V. Zadania rodziców

 1. Do szkoły można przyprowadzać/może przyjść tylko uczeń zdrowy – bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. Nie można przyprowadzić/puścić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 3. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19.
 4. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu
  (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
 5. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
 6. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, ni podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

VI. Zadania pracowników szkoły

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną
  i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, uczniów i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz kontaktach z osobami z zewnątrz.
 3. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 4. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany
  z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 5. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 6. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne, inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 7. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły
  o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 8. Codziennie, a w razie potrzeby częściej zobowiązuje się pracowników obsługi do:
 • utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy),
 • dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki,
 • dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł,
 • dezynfekcji toalet,
 • dezynfekcji zabawek i innych przyrządów znajdujących się w klasach.
 1. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów
 2. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
 • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
 • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
 • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie
  i dezynfekcja.
 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl

VII. Przyprowadzanie i odbierania dziecka ze szkoły

 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego (w celu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia).
 2. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na zajęcia w danym dniu.
 3. Dziecko do szkoły mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.
 4. Do szkoły uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach.
 5. Po wejściu do placówki osoba przyprowadzająca bądź odbierająca powinna zachować wszelkie środki ostrożności, zdezynfekować ręce, posiadać osłonę ust i nosa.
 6. Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się tylko wejściem przez szatnię z zachowaniem dystansu społecznego. Każdy uczeń wchodząc do budynku dezynfekuje ręce.
 7. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły mogą przebywać tylko i wyłącznie w części wspólnej (przedsionek szatni), zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 metry.
 8. W przypadku odbywania przez ucznia klasy I okresu adaptacyjnego rodzic/opiekun za zgodą dyrektora szkoły, przy zachowaniu dystansu społecznego co najmniej 2m, może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ). Należy jednak ograniczać dzienną liczbę rodziców/opiekunów do niezbędnego minimum.
 9. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

VIII. Zasady korzystania z sali gimnastycznej, placu zabaw i boiska szkolnego

 1. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 2. Po powrocie ze świeżego powietrza dzieci muszą dokładnie umyć ręce.
 3. Podczas zajęć wychowania fizycznego w sali gimnastycznej i na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 4. Nauczyciel kl. I-III organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 5. W klasach starszych przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć i planem dyżurów. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.
 6. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów w czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu między nimi (na boisku mogą przebywać jednocześnie dwie grupy zachowujące względem siebie odpowiedni dystans).
 7. Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły, np. spacerów czy wycieczek.
 8. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, umyć.
 9. Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe, zabawki np. piłki, skakanki, obręcze, klocki powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte.
 10. Należy ograniczać aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 11. Zabrania się korzystania z boiska przez osoby trzecie.

IX. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony na stronie internetowej szkoły.
 2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki. Pozostali uczniowie muszą zgłaszać potrzebę korzystania z biblioteki do nauczycieli bibliotekarzy wysyłając wiadomości w dzienniku z dziennym wyprzedzeniem.
 3. Należy wyznaczyć strefy dostępne dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
 4. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki.
 5. Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
 6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce
  i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 7. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

X. Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej

 

 1. W okresie trwania pandemii uczniowie są doprowadzani i odbierani z szatni szkolnej;
 2. Do szkoły przychodzą tylko uczniowie zdrowi – bez objawów przeziębienia i bez temperatury. Uczniowie z objawami przeziębienia lub temperaturą są odsyłani do domu zgodnie z Procedurą postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19.
 3. Wymagane jest ścisłe przestrzeganie zasad higieny osobistej: mycie i dezynfekcja rąk przed wejściem do sali świetlicowej;
 4. Środki do dezynfekcji rozmieszczone będą w sposób umożliwiający łatwy do nich dostęp;
 5. Uczniowie powinni być wyposażeni w maseczkę ochronną, którą w razie potrzeby na polecenie nauczyciela lub innego pracownika szkoły muszą założyć;
 6. W czasie zajęć będzie organizowana przerwa co 60 minut , podczas której przeprowadzone zostanie wietrzenie i dezynfekcja powierzchni dotykowych;
 7. Przed i po zajęciach oraz w czasie przerwy, szczególnie gdy do sali ma wejść nowa grupa uczniów pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są do dezynfekcji pomieszczenia, w którym odbywały się zajęcia, w tym powierzchni  dotykowych – takich jak: klamki, wyłączniki światła, gniazdka, klawiatury komputerów oraz wszystkie powierzchnie płaskie, w tym blaty w Sali;
 8. Ogranicza się organizowanie wyjść poza teren szkoły;
 9. W czasie trwania pandemii ogranicza się korzystanie z zabawek i gier dotykowych;
 10. W czasie trwania pandemii ogranicza się zabawy i gry kontaktowe;
 11. Uczniowie przynoszą ze sobą do szkoły tylko niezbędne do pracy materiały. Materiały te nie mogą być pożyczane ani przekazywane innym uczniom;
 12. Uczniowie podczas zajęć korzystają wyłącznie z własnych przyborów;
 13. Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w sali świetlicowej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny;
 14. Jeżeli u ucznia zaobserwowane będą objawy chorobowe charakterystyczne dla COVID-19 będzie on izolowany a rodzice powinni niezwłocznie odebrać ucznia ze szkoły.
 15. W okresie trwania pandemii uczniowie doprowadzani i odbierani są z szatni szkolnej
 16. Wchodząc do świetlicy uczniowie dezynfekują przy wejściu ręce.
 17. W czasie pandemii bezpośredni kontakt z rodzicami wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach;

XI. Zasady bezpiecznego spożywania posiłku

 1. Posiłki na stołówce szkolnej wydaje pracownik obsługi.
 2. Stoliki i krzesła po każdym posiłku są myte przez pracownika obsługi za pomocą ciepłej wody ze środkiem myjącym dopuszczonym do użytku w szkole, a następnie po wyschnięciu zdezynfekowane.
 3. Naczynia i sztućce zmywane są w zmywarce i wyparzane.
 4. W przypadku dużej liczby osób korzystających z obiadów i braku możliwości bezpiecznego spożywania posiłków w stołówce szkolnej, dopuszcza się możliwość spożywania posiłków przez uczniów w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 5. Procedura może ulec zmianie w każdym czasie ze względu na dynamiczną sytuację w kraju oraz wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

XII. Działalność gabinetu profilaktyki zdrowotnej

 1. W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej.
 2. W gabinecie może jednocześnie przebywać 2 osoby z zachowaniem dystansu– 1,5 metra.
 3. Pielęgniarka wietrzy gabinet co najmniej raz na godzinę.
 4. Pielęgniarka obsługująca uczniów czy nauczycieli korzysta z jednorazowych rękawiczek ochronnych, które następnie wrzuca kosza na odpady zmieszane.
 5. W gabinecie znajduje się płyn do dezynfekcji rąk.
 6. Po każdym dniu pracy gabinet jest myty i dezynfekowany (podłogi, krzesła, łóżko, biurko) przez personel sprzątający, a następnie wietrzony.

XIII. Kontakt z osobami trzecimi

 1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
 2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z kurierem, pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.
 3. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie w wyznaczonym do tego obszarze: przedsionek-wejście główne i tylko pod warunkiem korzystania ze środków ochrony osobistej (dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona ust i nosa).
 4. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.
 5. W przypadku odbioru posiłków należy upewnić się, że pojemniki transportowe były w dobrym stanie i nieuszkodzone.

XIV. Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły/ oddziału przedszkolnego.
 2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, w tym podwyższoną temperaturę ciała powyżej 37,5º C niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i wychowawcę klasy, który kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców ucznia umieszcza się w odrębnym
 4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe. Jeżeli nie ma osoby, która może pełnić dyżur z odizolowanym dzieckiem, wówczas nauczyciel wyznacza odizolowane miejsce w Sali lekcyjnej.
 5. Izolatorium jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 7. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Ostrołęce (nr tel. ) oraz organ prowadzący szkołę.
 8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
 9. Obszar, w którym przebywało i poruszał się uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

XV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku,
  w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

XVI. Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), należy o tym fakcie poinformować najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń. Jeśli wynik testu dziecka będzie pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych. Dyrektor szkoły powinien stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę (do 14 dni), a inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała.

XVII. Szczegółowe zasady organizacji pracy szkoły

Zasady postępowania rodziców w procedurze przyprowadzania i odbierania ucznia ze szkoły

 1. Ucznia przyprowadzają do szkoły i odbierają ze szkoły tylko zdrowi rodzice (prawni opiekunowie).
 2. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły i ze szkoły.
 3. Rodzice zobowiązani są do ścisłego stosowania obowiązujących w szkole procedur postępowania określonych na podstawie zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na czas pandemii koronawirusa wywołującego COVID-19.
 4. Rodzice (bądź inne upoważnione osoby) odpowiedzialni są za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania uczniów do szkoły i odbierania uczniów ze szkoły.
 5. Rodzice przyprowadzający ucznia i odbierający ucznia nie wchodzą do budynku szkoły. Wyjątek stanowią rodzice uczniów klas pierwszych w okresie adaptacyjnym, którzy mogą przebywać w szatni z dzieckiem w pierwszych dwóch dniach nauki bezwzględnie przestrzegając reżimu sanitarnego (rękawiczki oraz zasłonięte usta i nos).
 6. Rodzice przyprowadzają do szkoły ucznia zdrowego – bez objawów chorobowych.
 7. Rodzice uczniów klas I -III odbierają ucznia, który nie uczęszcza do świetlicy szkolnej o wyznaczonej godzinie zakończenia zajęć.
 8. Rodzice nie posyłają ucznia do szkoły, jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 9. Rodzice zobowiązani są przekazać nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia ucznia.
 10. Rodzice zobowiązani są poddać ucznia badaniu temperatury ciała przez wyznaczonego pracownika po przyjściu do szkoły.
 11. W przypadku wystąpienia temperatury powyżej 37,5°C lub objawów chorobowych dziecko nie będzie mogło wejść do szkoły. Pracownik szkoły pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Wskazana przez dyrektora osoba kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.
 12. W przypadku wystąpienia temperatury powyżej 37,5°C lub objawów chorobowych, gdy dziecko samo przyszło do szkoły, uczeń izolowany jest w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu. Osoba, która zaobserwowała objawy informuje o tym fakcie dyrektora, zaś dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona kontaktuje się z rodzicami, informując o konieczności niezwłocznego odbioru dziecka i kontaktu z lekarzem. Opuszczając placówkę uczeń odprowadzany jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika szkoły.

Zasady postępowania przed i po wejściu do budynku szkoły

 1. Rodzice uczniów klas I-III przyprowadzają do szkoły uczniów w następujących godzinach:

– uczniów rozpoczynających naukę od pierwszej godziny lekcyjnej – od 7:30 do 7:45;

– uczniów rozpoczynających naukę później (druga zmiana) – nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć lub o godzinie wyznaczonej przez nauczyciela.

 1. Rodzice przyprowadzający ucznia podprowadzają ucznia pod drzwi prowadzące do szatni lub z odległości upewniają się, czy dziecko przekroczyło próg szkoły.
 2. Rodzice uczniów klas IV-VIII przyprowadzają / posyłają do szkoły uczniów w następujących godzinach:

– uczniów rozpoczynających naukę od pierwszej godziny lekcyjnej – od 7:45 do 8:00;

– uczniów rozpoczynających naukę później niż o pierwszej godzinie lekcyjnej  – nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

 1. Uczeń wchodzący do szkoły zobowiązany jest założyć maseczkę na czas przebywania w szatni i przejścia do sali lekcyjnej (z wyjątkiem uczniów, którzy nie mają tego obowiązku) oraz zdezynfekować ręce (w przypadku występującego uczulenia na środek dezynfekujący, niezwłocznie umyć ręce w najbliższej łazience przeznaczonej do korzystania przez uczniów).
 2. O godzinie 7:30 (lub o godzinie wyznaczonej przez nauczyciela w przypadku uczniów zaczynających lekcje później) nauczyciele klas I-III rozpoczynający lekcje w danej klasie schodzą do szatni i udają się z uczniami, którzy już przyszli do szkoły do sal lekcyjnych, gdzie oczekują na kolejno przychodzących do szkoły uczniów.
 3. W szatni wyznaczony pracownik szkoły czuwa nad bezpieczeństwem uczniów, wskazuje drogę uczniom klas młodszych oraz pilnuje, aby w szatni nie przebywało jednocześnie więcej niż 15 uczniów.
 4. Nauczyciele rozpoczynające lekcje o godzinie 8:00 w klasach IV-VIII zobowiązani są przebywać w salach lekcyjnych od godziny 7:45 i czuwać nad bezpieczeństwem uczniów oczekujących na rozpoczęcie zajęć.
 5. Uczniowie klas IV-VIII rozpoczynający zajęcia o 8:00 udają się prosto do określonej w planie zajęć sali lekcyjnej, gdzie nad bezpieczeństwem czuwa nauczyciel prowadzący pierwszą lekcję w danej klasie. Uczniowie rozpoczynający zajęcia później czekają na korytarzu na nauczyciela w przypadku, gdy sala lekcyjna jest jeszcze zamknięta.
 6. Uczniowie w szatni przebywają tylko i wyłącznie w celu pozostawienia lub odbioru odzieży wierzchniej i obuwia. Po dokonaniu tych czynności niezwłocznie opuszczają szatnię.

Zasady postępowania po zakończeniu zajęć szkolnych

 1. Rodzice odbierający ucznia nie wchodzą do budynku szkoły. Wyjątek stanowią rodzice uczniów klas pierwszych w okresie adaptacyjnym, którzy mogą przebywać w szatni z dzieckiem w pierwszych dwóch dniach nauki bezwzględnie przestrzegając reżimu sanitarnego (rękawiczki oraz zasłonięte usta i nos).
 2. Rodzice oczekują na uczniów przed wejściem do szatni o wyznaczonej godzinie zakończenia zajęć.
 • Uczniowie przed opuszczeniem sali zakładają maseczki na czas przejścia korytarzem i korzystania z szatni.
 1. Nauczyciele klas I-III po zakończeniu zajęć schodzą do szatni z uczniami, którzy nie uczęszczają do świetlicy i czuwają nad ich bezpieczeństwem oraz nad tym, aby w szatni nie przebywało więcej niż 15 uczniów.
 2. Uczniowie klas IV-VIII po zakończeniu zajęć udają się do szatni pod opieką nauczyciela prowadzącego ostatnie zajęcia w danym oddziale, który czuwa nad ich bezpieczeństwem.

Organizacja zajęć lekcyjnych

 1. Uczniowie nie mogą przebywać na terenie szkoły bez opieki.
 2. Uczniowie poszczególnych klas przebywają w stałych salach oprócz zajęć wychowania fizycznego, informatyki oraz zajęć specjalistycznych.
 3. Pomoce dydaktyczne, które nie mogą być dezynfekowane należy usunąć z sal lekcyjnych.
 4. Nauczyciele przypominają uczniom o konieczności zachowania zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 5. W każdej sali lekcyjnej znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk.
 6. Uczniowie po wejściu do sali dezynfekują ręce,
 7. W miarę możliwości uczniowie siedzą w ławkach pojedynczo.
 8. Po zajęciu miejsc w sali uczniowie zdejmują maseczki/przyłbice.
 9. Zapewnia się taką pracę i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów
 10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na ławce i w plecaku
 11. Uczniowie nie wymieniają się między sobą przyborami szkolnymi, podręcznikami.
 12. Uczniowie nie przynoszą do szkoły zbędnych przedmiotów. Nie dotyczy to uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W takim przypadku należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie powinni zadbać o regularne ich czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 13. Sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż po 45 min., w czasie przerwy, w razie potrzeby także w trakcie zajęć.
 14. Zasady korzystania ze stołówki szkolnej regulują odrębne przepisy
 15. Wszystkie stanowiska oraz sprzęt komputerowy w sali informatycznej dezynfekowane są po każdej grupie.
 16. Szkolne pomoce dydaktyczne używane podczas lekcji dezynfekowane są po każdych zajęciach przez nauczyciela.
 17. Podczas lekcji uczniowie w założonych maseczkach mogą pojedynczo wychodzić do toalety.
 18. W przypadku zmianowości oraz po zakończonych zajęciach w danym dniu dezynfekowane są ławki, krzesła, klamki do drzwi, włączniki świateł, uchwyty do okien.
 19. W przypadku podejrzenia choroby zakaźnej nauczyciel postępuje zgodnie obowiązującymi z procedurami.
 20. Każdy nauczyciel sprowadza do szatni klasę lub grupę uczniów po ich ostatniej lekcji. Jeżeli w tym czasie będzie w szatni zbyt duża liczba uczniów, to należy ze swoją klasą poczekać w bezpiecznej odległości, aby nie dopuścić do zgromadzenia się w tym miejscu dużej liczby osób.

Organizacja przerw

 1. Podczas przerwy uczniowie oraz pracownicy przebywają w maseczkach/przyłbicach w wyznaczonych strefach oprócz osób zwolnionych z maseczek.
 2. Przerwy uczniowie mogą spędzać w sali z zachowaniem odpowiedniego dystansu lub na korytarzu pod opieką nauczyciela, który prowadził zajęcia w danej klasie zgodnie z przyjętym harmonogramem. Harmonogram zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń w sali.
 3. Opiekę nad uczniami podczas wymiany nauczycieli sprawują niepedagogiczni pracownicy szkoły.
 4. Podczas przerw uczniowie do toalety wychodzą pojedynczo w zachowaniem odpowiedniego dystansu.
 5. Nauczyciele w klasach I-III oraz dla uczniów z autyzmem organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do ich potrzeb jednak nie rzadziej niż 45 min.
 6. Uczniowie klas. I-III oraz uczniowie oddziałów z autyzmem mogą spędzać przerwy na świeżym powietrzu lub placu zabaw.
 7. Uczniowie podczas przerw spożywają tylko swoje jedzenie i picie.
 8. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej zgodnie z obowiązującymi procedurami i harmonogramem wydawania posiłków.

ORGANIZACJA BEZPIECZNEGO ŻYWIENIA

 1. Szkoła zapewnia chętnym uczniom możliwość spożycia ciepłego posiłku w czasie ich pobytu na terenie placówki.
 2. Posiłki przygotowywane są na terenie szkoły przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
 3. Podczas wydawania obiadów do stołówki szkolnej nie będą wpuszczani uczniowie nie spożywający posiłków w wyznaczonym czasie, rodzice inni pracownicy szkoły.
 4. W wydawaniu posiłków pracownikom kuchni pomagają pomoce nauczyciela, które przebywają w stołówce w godzinach wydawania posiłków (tj. 10:40 – 12:45).
 5. Pracownik kuchni wydając posiłek podaje dziecku sztućce. Uczniowie samodzielnie odnoszą brudne naczynia z zachowaniem bezpiecznej odległości.
 6. Do stołówki szkolnej uczniowie nie wnoszą zbędnych przedmiotów (np.: plecaków, nakryć wierzchnich itp.).
 7. Nauczyciel może wejść z uczniami do stołówki dopiero po upewnieniu się, że:

1) poprzednia grupa wyszła ze stołówki,

2) pracownik obsługi wykonał zabiegi higieniczno-sanitarne polegające na dezynfekcji blatów stołów i poręczy krzeseł,

3) pomieszczenie zostało wywietrzone.

 1. W stołówce szkolnej mogą jednocześnie przebywać dwa oddziały klasowe (do trzydziestu osób).
 2. Przy stoliku uczniowie zachowują odległość co najmniej 1,5 m.
 3. Obiady będą wydawane wg harmonogramu:
 • dla klas I-III posiłki będą wydawane w godzinach:

10:40 – 11:00 (kl. Ia)

11:00 – 11.20 (kl. IIa i IIIb)

11:40 – 12:00 (kl. IIIa)

 • dla klas IV- VIII posiłki będą wydawane podczas długich przerw tj. w godzinach:

11:20 – 11:30 (kl. IVa, Va)

11:30 – 11:40 (kl. VIa)

12:25 – 12:45 (kl. VIIa, VIIIa)

 1. Uczniowie oddziałów specjalnych spożywają posiłki w godzinach:

10:40 – 11:15 (pierwsza zmiana)

11:15 – 12:25 (pierwsza zmiana)

 1. Uczniowie klas I-III przebywają na stołówce pod opieką nauczyciela prowadzącego w danym czasie lekcje.
 2. Do stołówki szkolnej dzieci będą wpuszczane na podstawie posiadania karty obiadowej.

Organizacja zajęć – obiekty sportowe

 1. Po wejściu na łącznik uczniowie dezynfekują ręce zgodnie z instrukcją na plakacie.
 2. Uczniowie korzystają z szatni przed zajęciami wychowania fizycznego w sposób rotacyjny zachowując bezpieczne odstępy.
 3. W miarę możliwości dezynfekowane są szatnie pomiędzy zajęciami poszczególnych grup.
 4. Po zajęciach sportowych uczniowie korzystają z własnych napojów.
 5. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz wyposażenie powinny zostać umyte detergentem i dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 6. Przedmioty i sprzęty, których nie można zdezynfekować należy usunąć.
 7. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 8. W sali gimnastycznej i na boisku szkolnym mogą przebywać dwie grupy uczniów z zachowaniem odpowiedniego dystansu.
 9. Lekcje wychowania fizycznego należy organizować jak najczęściej na powietrzu.
 10. Po zakończonych zajęciach uczniowie dokładnie myją ręce.
 11. Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły.
 12. Zabrania się korzystania z obiektów sportowych przez osoby trzecie.

Organizacja zajęć na placu zabaw

 1. Z placu zabaw mogą korzystać uczniowie kl. I-III oraz uczniowie z autyzmem pod opieką nauczyciela z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 2. Uczniowie klas IV-VIII nie korzystają z placu zabaw.
 3. Na placu zabaw mogą przebywać grupy, tak by dzieci poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.
 4. Po każdej grupie urządzenia terenowe będą dezynfekowane lub myte detergentem. Jeśli nie będzie takiej możliwości urządzenia terenowe zostaną czasowo wyłączone z użytkowania i zabezpieczone taśmą.
 5. Po powrocie z placu zabaw dzieci i nauczyciele muszą dokładnie umyć ręce.
 6. Dozwolone jest korzystanie przez uczniów z przyszkolnych terenów zielonych, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 7. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

Organizacja zajęć specjalistycznych

 1. Na terenie szkoły organizowane są zajęcia specjalistyczne: rewalidacja, logopedia, integracja sensoryczna, terapia behawioralna dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym.
 2. Terminy zajęć ustala specjalista prowadzący zajęcia, w porozumieniu z rodzicami; o terminie lub o zmianach terminu powiadamia dyrektora szkoły.
 3. Dopuszcza się organizację 2 godzin różnych zajęć zajęć specjalistycznych z uczniem w jeden dzień. W takiej sytuacji należy uwzględnić przerwy konieczne ze względu na higienę pracy oraz potrzebę wykonania ewentualnych czynności dezynfekcyjnych.
 4. Uczniów, przyprowadzanych do szkoły przez rodziców z szatni odbierają specjaliści.
 5. Po skończonych lekcjach uczniów na zajęcia przyprowadzają nauczyciele lub pomoc nauczyciela.
 6. Po skończonych zajęciach specjalistycznych uczniów do szatni odprowadzają specjaliści lub wyznaczone osoby.
 7. W miarę możliwości należy informować dzieci i młodzież o konieczności przestrzegania zasad higieny w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych.
 8. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia.
 9. Pomoce dydaktyczne, krzesła oraz ławki dezynfekowane są po każdych zajęciach.

Organizacja zajęć pozalekcyjnych

 1. W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne zgodnie z harmonogramem tych zajęć.
 2. Osoby, które prowadzą zajęcia pozalekcyjne z uczniami, zobowiązani są do przestrzegania procedur organizacji zajęć na terenie SP nr 4 w Ostrołęce.
 3. Prowadzący zajęcia pozalekcyjne pilnuje, aby uczniowie nie gromadzili się.
 4. Prowadzący zajęcia pozalekcyjne unika aktywności, które wymuszają gromadzenie się uczniów.
 5. Prowadzący zajęcia podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem uczniów.
 6. Jeśli zajęcia odbywały się na świeżym powietrzu, uczniowie oraz prowadzący dezynfekują ręce przy wejściu do budynku.
 7. Prowadzący zajęcia pozalekcyjne wietrzą salę, w której prowadziły zajęcia przed i po odbyciu zajęć.

XVIII. Postanowienia końcowe

 1. Procedury wchodzą w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Procedury mogą być modyfikowane.
 3. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurami niezwłocznie po ich podpisaniu.
 4. Uczniowie zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć w szkole.
 5. Rodzice zostaną zapoznani z procedurami podczas pierwszych zebrań zorganizowanych przez szkołę oraz zobowiązani do wypełnienia deklaracji – załącznik nr 1
 6. Jeżeli u ucznia wystąpią niepokojące objawy i zostanie mu zmierzona temperatura, odnotowuje się to w rejestrze pomiaru temperatury – załącznik nr 2
 7. O wszelkich zmianach w procedurach będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.
 8. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych.

Dyrektor szkoły

Dariusz Bastek


Załącznik nr 1

 

Deklaracja rodziców

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6  Ustawy   z   dnia   14   grudnia   2016   r.   Prawo   oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119 poz. 1)

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że (proszę zaznaczyć kółko):

 • Zapoznałam/łem się z treścią Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązującej na terenie Szkoły Podstawowej
 • Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej procedury bezpieczeństwa
  i zasad związanych z reżimem sanitarnym a przede wszystkim: przyprowadzani/ puszczenia do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, (bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała) oraz natychmiastowego odebrania dziecka
  z placówki (max.30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych
  w czasie pobytu w placówce.
 • Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby
  u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki
  i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.
 • Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych w trakcie pobytu w szkole.
 • Zobowiązuję się do poinformowania szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu.
 • Moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą na COVID-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.
 • Moje dziecko nie jest/jest (proszę zaznaczyć) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

 

……………..……………………..…………….

(czytelny podpis matki/ojca)

 


Załącznik nr 2

 

Rejestr pomiaru temperatury

 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Data pomiaru Wynik pomiaru temperatury

 

Skip to content