Home » Informacje Dyrektora szkoły

Informacje Dyrektora szkoły

Zarządzenie Nr 2/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce

z dnia 11 lutego 2022 roku

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość


Zarządzenie Nr 1/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce

z dnia 26 stycznia 2022 roku

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość


Zarządzenie Nr 29/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce

z dnia 16 grudnia 2021 roku

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość


Zarządzenie Nr 18/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce

z dnia 11 maja 2021 roku

w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie

od 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r.


Wytyczne_MEiN,_MZ_i_GIS_dla_szkół_podstawowych_i_ponadpodstawowych

/aktualizacja 17.05.2021 r./


Zarządzenie Nr 16/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce

z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie

od 04 maja 2021 r. do 16 maja 2021 r.


Wytyczne MEiN, MZ, GIS dla klas I – III szkół podstawowych

/aktualizacja 04.05.2021 r./


Zarządzenie Nr 15/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce

z dnia 23 kwietnia 2021 roku

w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w klasach I-VIII

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie

od 26 kwietnia 2021 do 30 kwietnia 2021 r.


Zarządzenie Nr 14/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce

z dnia 15 kwietnia 2021 roku

w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w klasach I-VIII

w okresie od 19 kwietnia 2021 do 25 kwietnia 2021 r.


Zarządzenie Nr 13/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce

z dnia 09 kwietnia 2021 roku

w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w klasach I-VIII

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

w okresie od 12 kwietnia 2021 do 18 kwietnia 2021 r.


Zarządzenie  Nr 10/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych

w klasach I – VIII dla uczniów z autyzmem


Zarządzenie  Nr 9/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce

z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie sposobu sposobu organizacji funkcjonowania szkoły

w klasach I – III

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

w okresie od 22 marca 2021 r. do 09 kwietnia 2021 r.


Zarządzenie  Nr 8/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce

z dnia 12 lutego 2021 r.

w sprawie wprowadzenia nauczania hybrydowego

w klasach I – III

w okresie od 15 marca 2021 r. do 19 marca 2021 r.


Zarządzenie  Nr 5/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce

z dnia 12 lutego 2021 r.

w sprawie organizacji nauczania

w klasach I – VIII

w okresie od 15 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r.


Zarządzenie  Nr 3/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce

z dnia 12 lutego 2021 r.

w sprawie organizacji nauczania

w klasach I – VIII

w okresie od 15 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r.


Zarządzenie  Nr 2/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie organizacji nauczania

w klasach I – VIII

w okresie od 01 lutego 2021 r. do 14 lutego 2021 r.


Zarządzenie  Nr 1/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce

z dnia 13 stycznia 20121 r.

w sprawie przywrócenia zajęć  w klasach I – III

i przedłużenia nauczania zdalnego

klas IV – VIII w Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrołęce

w okresie od 18 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r.


Opublikowano 09.05.2021 r.

Organizacja zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrołęce obowiązująca od 04 maja 2021r.

Szanowni Państwo,

informuję, że zgodnie z aktualnym wytycznymi MEiN, MZ I GIS (zamieszczonymi na stronie
internetowej szkoły), Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrołęce wznawia funkcjonowanie klas
I-III ogólnodostępnych w trybie stacjonarnym.

Klasy IV-VIII – ogólnodostępne w dalszym ciągu pracują zdalnie, na dotychczasowych
zasadach.

Klasy I – VIII dla uczniów ze spektrum autyzmu w dalszym ciągu pracują w systemie
nauczania stacjonarnego.

Zarówno zajęcia lekcyjne jak i pozalekcyjne realizowane są zgodnie z obowiązującym
tygodniowym planem zajęć.

Ze świetlicy i stołówki szkolnej korzystają wyłącznie uczniowie, którzy uczestniczą w
zajęciach stacjonarnych.

Uczniom korzystającym ze stołówki szkolnej będą wydawane obiady według wcześniej
ustalonego harmonogramu (szczegółowe informacje przekażą wychowawcy klas).

Ogólne zasady postępowania przed i po wejściu do budynku szkoły:
1. W dalszym ciągu ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany
jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
2. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować
dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego.
3. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie
pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego.
4. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, w tym podwyższoną temperaturę
ciała powyżej 38.0ºC, kaszel, duszności, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i
wychowawcę klasy, który kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w
celu odebrania ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców, ucznia umieszcza się w
odrębnym pomieszczeniu.
5. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje
dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na zajęcia w
danym dniu.
6. Do szkoły uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach:

1) Klasa I a – 8.00

2) Klasa II a – 7.50

3) Klasa III a – 7.40

4) Klasa III b – zmiana popołudniowa, według obowiązującego planu zajęć,

5) uczniowie rozpoczynający naukę później niż o pierwszej godzinie lekcyjnej –
przyprowadzani są nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć, lub o godzinie
wyznaczonej przez nauczyciela.
7. Rodzice przyprowadzający ucznia i odbierający ucznia nie wchodzą do budynku szkoły,
podprowadzają ucznia pod drzwi prowadzące do szatni lub z odległości upewniają się, czy
dziecko przekroczyło próg szkoły.
8. Rodzice uczniów klas I – III odbierają ucznia, który nie uczęszcza do świetlicy szkolnej o
wyznaczonej godzinie zakończenia zajęć.
9. Rodzice odbierający ucznia nie wchodzą do budynku szkoły, oczekują na uczniów przed
wejściem do szatni.
10. Nauczyciele klas I-III po zakończeniu zajęć schodzą do szatni z uczniami, którzy nie
uczęszczają do świetlicy i czuwają nad ich bezpieczeństwem.
11. W szatni szkolnej, wyznaczony pracownik szkoły, czuwa nad bezpieczeństwem uczniów,
wskazuje drogę uczniom klas młodszych oraz pilnuje, aby w szatni nie przebywało
jednocześnie więcej niż 15 uczniów.
12. W dalszym ciągu obowiązują Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i
przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące na
terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce od 1 września 2020 r. zamieszczone na stronie
internetowej szkoły.

Dariusz Bastek


Opublikowano 14.01.2021 r.

Organizacja zajęć lekcyjnych SP-4  w dniach 18.01.2021 r. – 04.05.2021 r.

Szanowni Państwo,

informuję, że zgodnie z zaleceniami MEN, MZ I GIS, Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrołęce wznawia funkcjonowanie klas I-III w trybie stacjonarnym (obowiązuje plan zajęć ustalony w czasie pracy stacjonarnej – strona internetowa szkoły).

Wszystkie klasy dla uczniów z autyzmem tak jak dotychczas pracują w systemie nauczania stacjonarnego.

Klasy IV-VIII – ogólnodostępne w dalszym ciągu pracują zdalnie, na dotychczasowych zasadach.

Zarówno zajęcia lekcyjne jak i pozalekcyjne realizowane są zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem zajęć, w tym zajęcia rewalidacyjne i świetlicowe (w dalszym ciągu ze względu na trudną sytuację epidemiczną proszę rodziców aby z opieki świetlicowej dzieci korzystały tylko w sytuacji braku możliwości zorganizowania opieki w domu)

Uczniom korzystającym ze stołówki szkolnej będą wydawane obiady według ustalonego harmonogramu (szczegóły przekażą wychowawcy klas).

Celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 obowiązują najnowsze wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Ogólne zasady postępowania przed i po wejściu do budynku szkoły:

 1. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
 2. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:

zachowanie 1,5 metrowego dystansu,

zakrycie nosa i ust,

obowiązkowa dezynfekcja rąk,

ograniczone przemieszczanie się po terenie szkoły,

ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.

 1. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 2. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego (w celu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia).
 3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, w tym podwyższoną temperaturę ciała powyżej 38.0ºC, kaszel, duszności, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i wychowawcę klasy, który kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców, ucznia umieszcza się w odrębnym pomieszczeniu.
 4. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na zajęcia w danym dniu.
 5. Do szkoły uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach:

1) Klasa I a – 7.50

2) Klasa II a – 7.40

3) Klasa III b – 7.30

4) Klasa III a – zmiana popołudniowa, według obowiązującego planu zajęć,

5) uczniowie rozpoczynający naukę później niż o pierwszej godzinie lekcyjnej – przyprowadzani są nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć, lub o godzinie wyznaczonej przez nauczyciela.

 1. Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się tylko wejściem przez szatnię z zachowaniem dystansu społecznego. Każdy uczeń wchodząc do budynku dezynfekuje ręce.
 2. Rodzice przyprowadzający ucznia i odbierający ucznia nie wchodzą do budynku szkoły, podprowadzają ucznia pod drzwi prowadzące do szatni lub z odległości upewniają się, czy dziecko przekroczyło próg szkoły.
 3. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły, w uzasadnionych przypadkach, mogą przebywać tylko i wyłącznie w części wspólnej (przedsionek szatni), zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 metry.
 4. Rodzice uczniów klas I – III odbierają ucznia, który nie uczęszcza do świetlicy szkolnej o wyznaczonej godzinie zakończenia zajęć.
 5. Rodzice odbierający ucznia nie wchodzą do budynku szkoły, oczekują na uczniów przed wejściem do szatni.
 6. Nauczyciele klas I-III po zakończeniu zajęć schodzą do szatni z uczniami, którzy nie uczęszczają do świetlicy i czuwają nad ich bezpieczeństwem.
 7. W szatni szkolnej, wyznaczony pracownik szkoły, czuwa nad bezpieczeństwem uczniów, wskazuje drogę uczniom klas młodszych oraz pilnuje, aby w szatni nie przebywało jednocześnie więcej niż 15 uczniów.
 8. W dalszym ciągu obowiązują Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce od 1 września 2020 r. zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Dariusz Bastek

 


Opublikowano 14.01.2021r.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

 Organizacja zajęć w szkole

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 3. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 5. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 6. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 7. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 8. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 9. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 10. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 11. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 12. Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
 13. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 14. Należy zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Sale i węzły sanitarne dla poszczególnych klas w miarę możliwości powinny znajdować się na różnych piętrach budynku szkoły.
 15. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.
 16. Należy ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, uwzgledniający, m.in.:
 • godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,
 • korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),
 • korzystania ze stołówki szkolnej,
 • zajęć na boisku.
 1. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 2. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.
 3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Sprzęty sportowe i programowe należy dokładnie czyścić oraz dezynfekować lub korzystać z przyborów jednorazowych. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 6. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy powinny być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 7. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 8. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 9. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 10. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 12. Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, należy udostępnić uczniom co drugi boks, przystosować inne pomieszczenia na szatnię lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły zgodnie z harmonogramem/planem dnia (lub tygodnia), aby kontakt dzieci z różnych klas był jak najmniejszy.
 13. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 14. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 15. Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole. Nie powinny odbywać się w trakcie pracy stacjonarnej klas I-III, tylko po jej zakończeniu. Rekomenduje się ich organizację w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Po zakończeniu tych zajęć – mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal.
 16. Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 17. Rekomenduje się, we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania/higienistką szkolną, ustalić i upowszechnić zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
 18. Jeżeli w szkole funkcjonuje gabinet stomatologiczny, należy ustalić ze świadczeniodawcą na podstawie obowiązujących go wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady korzystania z gabinetu oraz godziny jego pracy i upowszechnić je wśród uczniów i ich opiekunów.
 19. Należy podjąć działania umożliwiające uczniom realne korzystanie z opieki stomatologicznej w szkolnych gabinetach dentystycznych, w tym zapewnić możliwość obecności rodzica w czasie udzielania świadczenia, gdy jest ona konieczna. Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytycznedla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen  – pkt 1 stomatologia, są zamieszczone zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce dla lekarzy dentystów, asysty stomatologicznej, gabinetów dentystycznych, laboratoriów techniki dentystycznej i pacjentów.
 20. Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić uczniom korzystanie z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna. Zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty-fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka/.
 21. Dyrektor szkoły aktualizuje i upowszechnia wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa.
 22. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.

– obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,

– w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 2. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji.
 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 4. Należy monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 8. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/
 9. Sale lekcyjne należy wietrzyć, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci.
 10. Jeżeli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny, należy zobowiązać go do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i użytych przyrządów oraz sprzętów należących do szkoły, jak również ich wietrzenia.

Gastronomia

 1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
 2. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba, że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
 3. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 4. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
 5. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć. Jeżeli żywność zapewniona jest przez firmę zewnętrzną, a szkoła nie posiada zastawy stołowej wielorazowej, należy stosować jednorazowe naczynia i sztućce.
 6. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych. Wymaganie to dotyczy szkół, w których nie jest możliwe zapewnienie właściwych warunków mycia naczyń i sztućców, porcjowania/nakładania dostarczonych posiłków. Należy zadbać o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców.
 7. Zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.
 8. Jeżeli posiłki dostarczane przez firmę cateringową do tej pory były przywożone w pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy i sztućców będących na wyposażeniu szkoły, to taki sposób podawania posiłków może być kontynuowany, pod warunkiem, że naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej szkole będą myte zgodnie z zaleceniem wskazanym powyżej.
 9. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 1. Wszyscy pracownicy powinni zostać poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.
 2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
 4. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić miejsce, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.
 5. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych– dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 7. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor szkoły powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.
 8. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
 9. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.

* ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

Załączniki – instrukcje

 1. mycia rąk
  https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
 2. dezynfekcji rąk
  https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
 3. prawidłowego zdejmowania maseczki
  https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
 4. prawidłowego zdejmowania rękawiczek
  https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/
 5. wykaz produktów biobójczych
 6. http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze


Opublikowano 14.12.2020 r.

Zarządzenie 27/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce z dnia 09 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły – wprowadzenia zmian w Kalendarzu roku szkolnego, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Organizacja zajęć w SP4 w Ostrołęce w dniach 9.11.2020 r. – 29.11.2020 r.

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem przez Premiera p. Mateusza Morawieckiego zmian w sposobie nauczania, oraz informacji zamieszczonych na stronach MEN  informuję, że od dnia 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 roku wprowadzam zmiany w sposobie nauczania w SP-4. Poniższe informacje mogą ulec zmianie po ukazaniu się stosownych rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej. Po ich opublikowaniu wydam stosowne Zarządzenia.

Organizacja nauczania w SP 4 od 9 listopada 2020 roku do 29 listopada 2020 roku :

 1. Klasy dla dzieci z autyzmem

– wszystkie klasy dla uczniów z autyzmem pozostają w systemie nauczania stacjonarnego. Zajęcia realizowane są zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem zajęć, w tym zajęcia rewalidacyjne i świetlica.  Uczniom korzystającym ze stołówki szkolnej będą wydawane obiady.

2. Klasy I-III ogólnodostępne

–  przechodzą na system nauczania zdalnego – poszczególne oddziały każdego dnia spotykają się na zajęciach w systemie wideo na platformie Classroom  z nauczycielem w następującym czasie:

Klasa Ia

09.00 – 11.00 – poniedziałek, środa, piątek

09.00 –  11.30 – wtorek, czwartek

Klasa IIa

09.00 – 11.00 –wtorek, czwartek, piątek

09.00-  11.30 – poniedziałek, środa

Klasa IIIa

12.00 – 15.00 – poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

Klasa IIIb

09.00 – 12.00 – poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

Na zajęciach w formie wideo realizowane są treści wybrane przez nauczyciela, pozostałe treści podstawy programowej przekazywane są w formie informacji pisemnej – email.

3. Klasy IV – VIII

– pracują w systemie zdalnym na dotychczasowych zasadach – lekcja trwa 30 min.

– pozostałe 15 min nauczyciele pozostają do dyspozycji uczniów w celu indywidualnych lub grupowych konsultacji np. zadawanie pytań przez uczniów, wyjaśnianie trudniejszych zagadnień, rozwiązywanie problemów wychowawczych itp.

4. Świetlica szkolna

– zapewnia opiekę uczniom, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Proszę o śledzenie, na bieżąco, informacji zamieszczanych w dzienniku.
Wszelkie uwagi, pytania, pomysły usprawniające organizację zdalnego nauczania i pracę naszej szkoły proszę kierować bezpośrednio do mnie (dziennik, telefon).

Dariusz Bastek

 

Informuję, że w dniu 05.11.2020 r. po stwierdzeniu dodatniego wyniku na obecność COVID-19 u jednego z pracowników SP – 4, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce i zgody Organu Prowadzącego – zawieszam w dniu: 05.11.2020 r. zajęcia w trybie stacjonarnym w oddziale – VIb Szkoły Podstawowej nr 4.

Dariusz Bastek

 

Informuję, że w dniu 02.11.2020 r. po stwierdzeniu dodatniego wyniku na obecność COVID-19 u jednego z pracowników SP – 4, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce i zgody Organu Prowadzącego – zawieszam w dniach: 02.11.2020 r. – 07.11.2020 r. zajęcia w trybie stacjonarnym w oddziałach IVb i VId Szkoły Podstawowej nr 4.

Dariusz Bastek

 


08 VI – 12 VI 2020
Plan konsultacji klas IV-VII i klasy VIII
Plan realizacji projektu klasy VIII 

02 VI – 05 VI 2020
Plan konsultacji klas IV-VII i klasy VIII
Plan realizacji projektu klasy VIII 

– Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

– Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID – 19

– Zasady bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania  i  przeciwdziałania COVID-19 na terenie Szkoły    Podstawowej nr 4 w Ostrołęce

Załączniki Nr 1 i Nr 2

–   Regulamin korzystania z obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce i obowiązki osoby nadzorującej korzystanie z obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce

–   Informacja dla rodziców uczniów klas VIII

–   Informacja dla rodziców klas I-III

–  Załącznik do Zarządzenia nr 5/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce

–  Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego obowiązujące w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

–  Zarządzenie nr 4/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce z dnia 25 marca 2020 r.

Zasady organizacji  pracy i funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce w związku ze szczególną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa COVID-19 i w związku z tym ograniczeniem funkcjonowania podmiotów systemu oświaty

–  Zarządzenie 10/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce z dnia 5 maja 2020 r. 

W sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrołęce w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zakażaniem COVID-19

Skip to content