Home » Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne

Program zajęć rewalidacyjnych powstaje na podstawie zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, obserwacji własnej oraz z osobami znaczącymi dla danego dziecka. Program zajęć rewalidacyjnych jest modyfikowany i uzupełniany w zależności od sytuacji i potrzeb, z równoczesnym uwzględnieniem postępów dziecka.
Główne cele:
– umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę psychofizycznych możliwości dziecka,
– kształtowanie postaw otwartości i samoakceptacji,
– wdrażanie do uczestnictwa w różnych formach życia społecznego,
– doskonalenie samodzielności.
Metody pracy dostosowane są do możliwości koncentracji dziecka. Środki dydaktyczne dostosowane są do potrzeb ucznia.
Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są w formie indywidualnej lub grupowej.
Skip to content