Wykaz aktów wewnątrzszkolnych Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce

Statut Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce

Program wychowawczo-profilaktyczny  Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce na lata 2017/2018-2022/2023

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce na rok szkolny 2021/2022

Zasady zachowania podczas ewakuacji w razie pożaru

Regulamin wycieczek szkolnych organizowanych w SP nr 4 w Ostrołęce

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

Regulamin konkursu na najkulturalniejszego ucznia SP nr 4 w Ostrołęce

Regulamin konkursu „Najwyższa frekwencja w SP 4 w Ostrołęce

Regulamin bezpłatnego użyczania podręczników i materiałów edukacyjnych w SP nr 4 w Ostrołęce

Procedura korzystania z telefonów komórkowych  i innych urządzeń elektronicznych i  multimedialnych na terenie SP nr 4 w Ostrołęce

Regulamin Rzecznika Praw Ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce

Regulamin samorządu uczniowskiego

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej

Zasady współpracy nauczycieli z rodzicami/opiekunami prawnymi

Procedura bezpieczeństwa ucznia na terenie szkoły

Procedura reagowania w sytuacjach kryzysowych obowiązująca w SP nr 4 w Ostrołęce

Procedury wyjść grupowych poza teren szkoły w SP nr 4 w Ostrołęce

Zasady organizacji  pracy i funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce w związku ze szczególną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa COVID-19 i w związku z tym ograniczeniem funkcjonowania podmiotów systemu oświaty