1. Klasyfikacja śródroczna klasy I-III rok szkolny 2021/2022
 2. Klasyfikacja śródroczna klasy IV-VIII rok szkolny 2021/2022
 3. Klasyfikacja śródroczna oddziały dla uczniów z autyzmem realizujące podstawę kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym i znacznym rok szkolny 2021/2022
 4. Klasyfikacja roczna klasy I-III rok szkolny 2021/2022
 5. Klasyfikacja roczna klasy IV-VIII rok szkolny 2021/2022
 6. Klasyfikacja roczna oddziały dla uczniów z autyzmem realizujące podstawę kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym i znacznym rok szkolny 2021/2022
 7. Klasyfikacja końcowa rok szkolny 2021/2022
 8. Klasyfikacja końcowa oddziały dla uczniów z autyzmem realizujące podstawę kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym i znacznym rok szkolny 2021/2022
 9. Sprawozdanie półroczne z pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej rok szkolny 2021/2022
 10. Sprawozdanie roczne z pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej rok szkolny 2021/2022
 11. Rozliczenie zajęć pozalekcyjnych w SP nr 4 w Ostrołęce w pierwszym półroczu roku szkolnego 2021/2022
 12. Sprawozdanie z realizacji zajęć wspomagających w roku szkolnym 2021/2022
 13. Wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych  obowiązujących w SP nr 4 w Ostrołęce   w roku szkolnym 2022/2023 – wzór
 14. Wniosek o modyfikację programu nauczania realizowanego w SP nr 4 w Ostrołęce
 15. Arkusz monitorowania rozkładów materiału 2021/2022
 16. Arkusz diagnostyczny do oceny programu nauczania 2022/2023
 17. Wniosek o dopuszczenie do użytku programu nauczania 2022/2023
 18. Karta realizacji podstawy programowej – I półrocze 2021/2022
 19. Karta realizacji podstawy programowej w roku szkolnym 2021/2022
 20. Ocena zachowania
 21. Monitorowanie osiągnięć uczniów 2021/2022
 22. Zgoda na udział w zawodach, konkursach
 23. Karta zawodów sportowych/innej imprezy sportowej
 24. POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
  – Zestawienie danych dotyczących klasy
  – Frekwencja na zajęciach
  – Karta ucznia
  – Protokół zebrania zespołu
  – Wniosek o objęcie ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną
  – Zawiadomienie o przyznaniu rew, logo, integr., ter. beh.
  – Zawiadomienie o przyznanych formach pomocy
  – Zawiadomienie o zebraniu zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej