PROCEDURA NADANIA IMIENIA

SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W OSTROŁĘCE

 

 1. Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest określenie zasad nadania imienia Szkole Podstawowej nr 4
w Ostrołęce.

 1. Podstawa prawna
 2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ‒ Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1148)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2017 r., poz. 649).

III. Założenia procedury

Poprzez nadanie imienia szkoła:

 • zyskuje własną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,
 • buduje własny system wychowania w oparciu o autorytet patrona i wartości,
 • promuje patrona,
 • pozyskuje do współpracy osoby i instytucje związane z patronem,
 • wchodzi do „rodziny” szkół o tym samym imieniu, co może prowadzić do nawiązania

wzajemnych kontaktów,

 • tworzy własny ceremoniał.

 

 1. Zasady wyboru patrona:
 • Procedurę nadania imienia szkole opracowuje Zespół Koordynujący.
 • W wyborach bierze udział cała społeczność szkoły (uczniowie, rodzice, nauczyciele).
 • Terminy realizacji poszczególnych etapów wyboru patrona ustala Zespół Koordynujący
  w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.
 • Dyrektor szkoły w porozumieniu z Zespołem Koordynującym wyznacza osoby

odpowiedzialne za realizację zadań szczegółowych.

 • Dyrektor szkoły kontroluje sprawny przebieg poszczególnych etapów i rozlicza

odpowiedzialnych za ich realizację.

 • Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski składają wspólny wniosek
  o nadanie szkole imienia.
 • Imię szkole nadaje organ prowadzący w drodze uchwały, na wniosek Rady Pedagogicznej,

Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrołęce (lata szkolne 2022/2023)

 1. Plan pracy
Etapy pracy Termin Odpowiedzialni

 

Etap przygotowawczy

Powołanie na zebraniu Rady Pedagogicznej zespołu do nadania imienia szkole.

luty 2022 r. Dyrektor szkoły
Opracowanie i przedstawienie radzie pedagogicznej procedur i planu pracy nad nadaniem imienia. maj 2022 r. Zespół

Koordynujący

M. Hrycyna

B. Narożna

M. Pieńkowska

 

Poinformowanie organu prowadzącego oraz organu nadzorującego o wszczęciu procedury nadania szkole imienia. maj 2022 r. Dyrektor szkoły
Opracowanie regulaminu i zasad wyboru patrona szkoły maj 2022  r. B. Wółkowska, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego    p.K.Budny i  E.Kulesza

 

Zapoznanie rodziców i uczniów z procedurą nadania imienia szkole oraz z regulaminem i zasadami wyboru patrona szkoły. Dzień otwarty 18 maja 2022

 

maj – apel dla uczniów

Dyrektor szkoły

oraz  wychowawcy klas

Umieszczenie  na stronie internetowej szkoły dodatkowej zakładki poświęconej pracom nad nadaniem imienia i publikowanie materiałów. maj 2022 r. Administrator strony internetowej szkoły –               B. Kobylińska, K. Budny
Założenie i uaktualnianie tablicy informacyjnej dotyczącej nadania imienia szkole. czerwiec 2022 r.  B. Szczubełek, E. Kulesza
Działania informacyjne skierowane do nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców. maj- czerwiec 2022 r. oraz kolejny rok szk. 2022/23 Zespół ds. promocji szkoły
Prezentacja na tablicy informacyjnej wybranych kandydatów na patrona przez poszczególne klasy. 10 października 2022 r. B. Szczubełek, E.Kulesza, M.Żebrowska
Ogólnoszkolne wybory patrona szkoły  – kandydata uczniów. 26 października 2022 r. p. B. Wółkowska, Samorząd Uczniowski
Wytypowanie kandydata na patrona przez Radę Rodziców do  26 października 2022 r. Przewodnicząca Rady Rodziców
Wytypowanie kandydata na patrona przez Radę Pedagogiczną 26 października 2022 r. Dyrektor szkoły
Powołanie Komisji Wyborczej składającej się z przedstawicieli społeczności szkolnej. 27 października 2022 r. Dyrektor szkoły
Zebranie Komisji Wyborczej i wybór kandydata 9 listopada 2022 r. Dyrektor Szkoły
Zatwierdzenie kandydata na patrona przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. listopad 2022 r. Dyrektor szkoły
Skierowanie do organu prowadzącego wniosku o nadanie szkole imienia i sztandaru.  listopad 2022 r. Rada Pedagogiczna
Wystosowanie pism do władz samorządu terytorialnego, instytucji i sponsorów z prośbą o współpracę. listopad 2022 r. Dyrektor szkoły
Popularyzacja patrona na lekcjach wychowawczych. Spotkania, wystawy, konkursy, prezentacje,  itp.

Nawiązanie kontaktu i prowadzenie współpracy ze szkołami noszącymi to imię.

listopad 2022 – czerwiec 2023 Wychowawcy, nauczyciele przedmiotu

Zespół

koordynujący:

M. Hrycyna

B. Narożna

M. Pieńkowska

Działania związane z zakupem sztandaru oraz drzewca do sztandaru grudzień 2022 –

wrzesień 2023 r

Dyrektor szkoły
Działania przygotowawcze do obchodów nadania imienia szkole. Powołanie zespołów zadaniowych. marzec -październik 2023 r.

 

 

Dyrektor szkoły

Przewodniczący powołanych zespołów

Uroczystość nadania imienia szkole oraz przekazania sztandaru październik/listopad 2023 r. Dyrektor szkoły

Zespół koordynujący

Przewodniczący powołanych zespołów