Home » Świetlica szkolna

Świetlica szkolna

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW,

KTÓRZY CHCĄ ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

DO POBRANIA
WNIOSEK – UPOWAŻNIENIE – OŚWIADCZENIE

 

Godziny pracy wychowawcy rok szkolny 2023/2024

W świetlicy prowadzone są zajęcia o charakterze opiekuńczo-wychowawczym oraz zajęcia rozwijające różnego rodzaju zainteresowania. Pod opieką uczniowie mogą odrabiać zadania domowe i przygotowują się do lekcji. Świetlica dysponuje komputerem, sprzętem audio-wizualnym, sprzętem sportowym, kącikiem książki (słowniki, encyklopedie, atlasy), czasopismami dla dzieci i młodzieży, kącikiem z zabawkami dla najmłodszych, dużym wyborem gier planszowych.

mgr Elżbieta Kulesza

poniedziałek       11.20 – 16.30
wtorek                11.10 – 16.30
środa                 11.20 – 16.30
czwartek           11.20 – 16.30
piątek               11.20 – 16.30

 

Działania świetlicy można obserwować na fb

https://www.facebook.com/profile.php?id=100069553973832


REGULAMIN ŚWIETLICY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 im. ŻOŁNIERZA POLSKIEGO W OSTROŁĘCE

   Regulamin opracowano na podstawie:
1.Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn.zm. ) ;
 1. Ustawa z dnia 9 stycznia 1982r. „ Karta Nauczyciela” z późn. zm. ;
 2. Statut Szkoły Podstawowej nr 4 ;
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U.2020 poz. 871, 872).
 
 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Szkoła organizuje świetlicę dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole, zarówno przed jak i po zajęciach lekcyjnych ze względu na czas pracy rodziców ( prawnych opiekunów ) lub inne okoliczności wymagające sprawowania opieki.
 2. Świetlica jest integralna częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
 3. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć     opracowanych w oparciu o roczny plan pracy szkoły.
 4. Regulamin świetlicy opracowany jest przez wychowawców świetlicy.
 5. Regulamin podlega ewaluacji i może być modyfikowany .  
 • 2 CELE I ZADANIA PRACY ŚWIETLICY
1.Cele pracy świetlicy
 • Tworzenie zorganizowanej opieki wychowawczej, pomoc w nauce.
2)   Tworzenie warunków do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań.
3)  Kształtowanie nawyków kultury osobistej i współdziałania w grupie.
4)  Rozwijania zainteresowań i uzdolnień.
5)  Wdrażanie do samodzielnej pracy we wszystkich obszarach aktywności uczestnika świetlicy.
6)  Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
7)   Organizowanie aktywnego i kulturalnego wypoczynku.
8)   Współpracowanie z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym.
 1. Zadania świetlicy
 • Tworzenie warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu uczniów.
 • Wspomaganie rozwoju osobowości uczniów i ich aktywności społecznej.
 • Organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do pracy samodzielnej.
 • Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny
 • Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań.
 • Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształtowanie nawyków kulturalnego życia codziennego.
 • Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.
 • Rozwijanie samodzielności i samorządności.
 • Współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.
 • 3 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
 1. Świetlica w Szkole Podstawowej nr 4 im. Żołnierza Polskiego w Ostrołęce ma do dyspozycji pomieszczenie o powierzchni 33,2 m kw.
 2. Uczniowie mogą przebywać w świetlicy w godzinach ustalonych na dany rok szkolny uwzględniając potrzeby rodziców.
 3. Ze względu na powierzchnię pomieszczenia w świetlicy może przebywać maksymalnie 25 uczniów.
 • W związku z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego od 1 września 2020r. w okresie pandemii ustala się liczbę uczniów przebywających w świetlicy: jeden uczeń na 4 m kwadratowe w celu utrzymania bezpiecznego dystansu;
 • W okresie trwania pandemii uczniowie są doprowadzani i odbierani z szatni szkolnej;
 • Do szkoły przychodzą tylko uczniowie zdrowi – bez objawów przeziębienia i bez temperatury. Uczniowie z objawami przeziębienia lub temperaturą są odsyłani do domu zgodnie z Procedurą postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19.
 • Wymagane jest ścisłe przestrzeganie zasad higieny osobistej: mycie i dezynfekcja rąk przed wejściem do sali świetlicowej;
 • Środki do dezynfekcji rozmieszczone będą w sposób umożliwiający łatwy do nich dostęp;
 • Uczniowie powinni być wyposażeni w maseczkę ochronną, którą w razie potrzeby na polecenie nauczyciela lub innego pracownika szkoły muszą założyć;
 • W czasie zajęć będzie organizowana przerwa co 60 minut , podczas której przeprowadzone zostanie wietrzenie i dezynfekcja powierzchni dotykowych;
 • Przed i po zajęciach oraz w czasie przerwy, szczególnie gdy do sali ma wejść nowa grupa uczniów pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są do dezynfekcji pomieszczenia, w którym odbywały się zajęcia, w tym powierzchni  dotykowych – takich jak: klamki, wyłączniki światła, gniazdka, klawiatury komputerów oraz wszystkie powierzchnie płaskie, w tym blaty w Sali.
 • Ogranicza się organizowanie wyjść poza teren szkoły;
 • W czasie trwania pandemii ogranicza się korzystanie z zabawek i gier dotykowe;
 • Uczniowie przynoszą ze sobą do szkoły tylko niezbędne do pracy materiały. Materiały te nie mogą być pożyczane ani przekazywane innym uczniom.
 • Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w sali świetlicowej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny;
 • Jeżeli u ucznia zaobserwowane będą objawy chorobowe charakterystyczne dla COVID-19 będzie on izolowany a rodzice powinni niezwłocznie odebrać ucznia ze szkoły.
 1. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie: skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela, zwolnieni z uczęszczania na zajęcia np. religii, wychowania fizycznego.
 2. Kwalifikacja uczniów odbywa się na podstawie kart zgłoszenia, które wypełniają rodzice (prawni opiekunowie). Karta zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i zawiera informacje o odbiorze uczniów ze świetlicy, sposobu kontaktowania się z rodzicami.
 3. Karty zgłoszenia do świetlicy składa rodzic (opiekun prawny) nie później niż do 30 sierpnia każdego roku.
 4. Zakwalifikowanie ucznia do świetlicy dokonuje komisja w składzie: wychowawcy świetlicy, pedagog w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zgłoszenia.
 5. Do świetlicy przyjmuje się przede wszystkim uczniów rodziców pracujących oraz służb publicznych.
 6. W przypadku wolnych miejsc  istnieje możliwość przyjęcia uczniów niespełniających kryteriów zawartych w punkcie 8 .
 7. W przypadku zmiany informacji zawartych w zgłoszeniu rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania w formie pisemnego oświadczenia z datą i podpisem.
 8. Nauczyciel osobiście przekazuje ucznia rodzicom lub innej osobie wykazanej w karcie zgłoszenia. Samodzielny powrót ucznia powyżej 7 lat jest możliwy jeśli taki fakt jest zgłoszony w karcie zgłoszenia lub w dodatkowym oświadczeniu rodzica.
 9. Obowiązkiem rodziców ( prawnych opiekunów ) jest odbieranie dziecka punktualnie, według indywidualnych ustaleń.
 10. W przypadku nagłego powodującego opóźnienie odebrania ucznia rodzic (opiekun prawny) powinien zawiadomić nauczyciela świetlicy telefonicznie na numer 297691008.
 11. W przypadku braku takiej informacji nauczyciel świetlicy ma prawo podjąć stosowne działania, np. poinformować policję
 12. Każdą grupą opiekuje się jeden wychowawca.
 13. Dyrektor szkoły może utworzyć stanowisko kierownika świetlicy.
 14. Uczeń przestaje być wychowankiem świetlicy na pisemny wniosek rodzica lub nie złożenia karty zgłoszenia na następny rok szkolny.
 • 4 PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW
1.Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo:
 • Do właściwej opieki i ochrony przed przemocą;
 • Życzliwego traktowania i poszanowania godności osobistej;
 • Swobodnego wyrażania myśli i przekonań;
 • Do wpływania na planowanie pracy świetlicy;
 • Wyboru zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami;
 1. a) W czasie trwania pandemii ogranicza się zabawy i gry kontaktowe;
 • Pomocy wychowawcy w odrabianiu prac domowych i pokonywaniu trudności w nauce;
 • Korzystaniu ze środków edukacyjnych, gier, sprzętu sportowego i środków audiowizualnych;
 1. a) W czasie trwania pandemii obowiązuje ograniczenie korzystania z w/w środków;
 • Korzystania z organizowanych form dożywiania .
2.Uczeń przebywający w świetlicy ma obowiązek:
 • Zgłaszania swojej obecności w świetlicy po przyjściu do szkoły lub po zakończeniu lekcji;
 • Nie opuszczaniu świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszeniu wychowawcy;
 • Nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową;
 • Kulturalnego zachowania się w stosunku do osób przebywających w świetlicy;
 • Przestrzegania zasad higieny obowiązujących w okresie trwania pandemii;
 • Dbania o porządek i estetyczny wygląd świetlicy;
 • Poszanowania wyposażenia świetlicy;
 • Wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy;
 • Przestrzegania regulaminu świetlicy.
 • 5 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
 1. Pochwała udzielona przez wychowawcę na forum grupy;
 2. Pochwała udzielona w obecności wychowawcy klasy;
 3. Pochwała wpisana do zeszytu korespondencyjnego lub przekazana bezpośrednio rodzicom;
 4. Nagroda rzeczowa i dyplom na zakończenie roku szkolnego.
 • 6 KARY
 1. Upomnienie udzielone przez wychowawcę świetlicy na forum grupy;
 2. Poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) o niewłaściwym zachowaniu ( w kontakcie bezpośrednim, pisemnie, telefonicznie );
 3. Upomnienie udzielone w obecności wychowawcy klasy;
 4. Pisemne informacje w zeszycie do korespondencji, w dzienniku elektronicznym;
 5. Nagana udzielona przez dyrektora szkoły;
 6. Skreślenie z listy uczestników zajęć świetlicy w porozumieniu z rodzicami (prawnych opiekunów) dyrektorem, wychowawcą, pedagogiem.
 • 7 WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
1.Kontakt z rodzicami(prawnymi opiekunami):
 • Bezpośrednia rozmowa przy odbiorze uczniów ze świetlicy ;
 1. a) W czasie pandemii wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach;
 • Korespondencja ;
 • Udział w zebraniach rodziców ;
 • Rozmowy telefoniczne .
2.Prawa i obowiązki rodziców:
 • Rodzice (prawni opiekunowie ) mogą wpływać na proces wychowawczo-opiekuńczy, któremu podlega ich dziecko
 • W sytuacji spornej, w której uczestniczy wychowawca – rodzic (prawny opiekun) ma prawo do interwencji u dyrektora szkoły
 • Uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej doprowadzani są i odbierani przez rodziców ( opiekunów prawnych ) z sali świetlicowej o ile nie zdeklarowali inaczej.
 1. W okresie trwania pandemii uczniowie doprowadzani i odbierani są z szatni szkolnej
 2. Wchodząc do świetlicy uczniowie dezynfekują przy wejściu ręce.
 • Rodzice ( prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy
 • Rodzice ( prawni opiekunowie) zobowiązani są przestrzegać wcześniej zdeklarowanych godzin pobytu dziecka w świetlicy oraz jego odbioru do zakończenia zajęć
 • Rodzic ( prawny opiekun) ma obowiązek potwierdzić w formie pisemnej samodzielny powrót dziecka do domu lub odebranie go przez osoby upoważnione. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia tego faktu wychowawcy świetlicy
 • Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice ( prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za nieodebrane dziecko
 • Rodzice ( opiekunowie prawni ) ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.
 • 8 OBOWIĄZKI I PRAWA WYCHOWAWCY ŚWIETLICY
 1. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wychowanków od chwili zgłoszenia ich do świetlicy przez rodziców ( prawnych opiekunów ) do chwili rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz po zakończeniu lekcji do czasu przekazania ich rodzicom ( prawnym opiekunom ), pod warunkiem iż uczeń  zgłosi się  do świetlicy;
 2. Wychowawca prowadzi zajęcia programowe i inne, wynikające z ramowego rozkładu dnia wg planu pracy ;
 3. Wychowawca nie powinien dopuszczać do przechowywania ubrań w sali świetlicowej ;
 4. Wychowawca świetlicy ma obowiązek informowania wychowawcę klasowego o zachowaniu uczniów ;
 5. Wychowawca świetlicy ma obowiązek zawiadomić rodziców ( prawni opiekunowie) o problemach mających miejsce podczas zajęć świetlicowych ;
 6. W przypadku zaistnienia wypadku, któremu ulegnie wychowanek, wychowawca zobowiązany jest podjąć niezwłocznie następujące działania:
 • Poinformowanie o wypadku dyrektora szkoły ;
 • Zawiadomienie pielęgniarki szkolnej ( pogotowia ratunkowego w uzasadnionych wypadkach ) ;
 • Zawiadomienie rodziców ( opiekunów ) o wypadku i stanie zdrowia wychowanka.
 • 9 DOKUMENTACJA ŚWIETLICY
 1. Roczny plan pracy zatwierdzony przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego
 2. Ramowy rozkład dnia
 3. Tygodniowy rozkład zajęć
 4. Dziennik elektroniczny
 5. Karty zgłoszenia dzieci do świetlicy szkolnej
 6. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej
 7. Regulamin świetlicy, który znajduje się na stronie internetowej szkoły i w bibliotece szkolnej
Ostrołęka, 30.06.2021r.
Skip to content