Home » Z kulturą mi do twarzy – projekt

Z kulturą mi do twarzy – projekt

Nasza szkoła realizuje Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”. Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową, kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2021 / 2022 : (punkt 1 – wspomaganie wychowawczej roli rodziny; punkt 2 – wychowanie do wartości, zaangażowanie społeczne; punkt 3 – wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacja patriotyczna, poznawanie polskiej kultury).

Cele projektu to min. wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Skip to content