Home » Bezpieczna i Przyjazna Szkoła

Bezpieczna i Przyjazna Szkoła

Cyberprzemoc w szkole – Mamy na nią pomysł!

bezpieczna

Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Cele zadania:

– uwrażliwianie młodych ludzi na problemy uzależnień,

– wskazywanie sposobów radzenia sobie z emocjami i agresją,

– realizacja działań profilaktycznych i edukacyjnych związanych z przemocą i  cyberprzemocą,

– wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla młodzieży, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwijanie ich pasji i zainteresowań – alternatywa spędzania wolnego czasu,

– zwiększenie świadomego i refleksyjnego korzystania z Internetu, gier i komunikatorów,

– integrowanie rodziców, nauczycieli i młodzieży wokół tematu projektu,

– zwiększanie u uczestników projektu wiedzy na temat aspektów prawnych stosowania cyberprzemocy .

Cele zrealizujemy poprzez:

– organizację warsztatów i spotkań na temat profilaktyki agresji  i cyberprzemocy, wiedzy prawnej na ten temat oraz zajęć z pierwszej pomocy,

– organizację: rajdu, wycieczki na mecz piłkarski, dyskoteki, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

– wspólne wypracowanie i wdrożenie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu we wszystkich szkołach i palcówkach realizujących projekt,

– zorganizowanie spotkania podsumowującego nasze działania na które zaprosimy przedstawicieli innych szkół i przekażemy materiały wypracowane podczas projektu do wykorzystania w praktyce szkolnej.

Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego

Nasze działania w ramach projektu Bezpieczna i przyjazna szkoła rozpoczniemy od rajdu rowerowego do Kamianki w którym wezmą udział wszyscy chętni uczniowie i wychowankowie. Wszyscy uczestnicy zostaną wyposażeni w kamizelki odblaskowe zgodnie z zasadami poruszania się poza terenem zabudowanym. Uczniowie w grupach przejadą pod opieką nauczycieli na miejsce, gdzie zorganizowane zostanie ognisko integracyjne połączone z zabawami integracyjnymi. Po drodze uczestnicy rajdu zdobywać będą sprawności. To zadanie organizuje gimnazjum w ZS nr 3.We wszystkich szkołach i placówkach zorganizowany zostanie wspólny konkurs na logo projektu. Zostaną przyznane trzy nagrody, a najlepsze logo ozdobi stronę i produkty wypracowane podczas projektu.Podsumowaniem konkursu i jego organizacją zajmie się TPD.

W każdej ze szkół i placówek przeprowadzone zostanie badanie na temat wiedzy uczniów na temat przemocy, w tym cyberprzemocy oraz na temat ich doświadczeń w tym zakresie. Każda ze szkół i placówek realizujących projekt zorganizuje u siebie spotkania z policjantem z wydziału prewencji i prawnikiem na temat bezpiecznego korzystania z Internetu i prawnych konsekwencji stosowania przemocy i cyberprzemocy.

W gimnazjach działających w ramach ZS nr 4 i w ZS nr 3 w Ostrołęce zostaną zorganizowane jednego dnia profesjonalne warsztaty dla nauczycieli ze wszystkich projektowych szkół – 5 godzin, dla rodziców ze szkół i placówek realizujących projekt – 2 godziny.

W tym samym dnu równolegle we wszystkich placówkach zorganizowane będą warsztaty dla 7 grup uczniów i wychowanków 2 – godzinne z profesjonalnymi trenerami. Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego zaprosi na te warsztaty wychowanków TPD.

Po spotkaniach i warsztatach wiedza uczniów na temat przemocy i cyberprzemocy zostanie ponownie zweryfikowana w postaci ankiet. Wyniki posłużą do ewaluacji projektu i wskażą obszary do działania. Za opracowanie ankiet odpowiedzialne będzie TPD.

Od początku września do końca grudnia w każdej ze szkół i placówek odbywać się będą zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne (integrujące i rozwijające zainteresowania) ujęte w harmonogramie oraz zajęcia dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa i pierwszej pomocy.

Samorządy Uczniowskie i reprezentanci TPD będą spotykać się cyklicznie w celu stworzenia Dekalogu Bezpiecznego Korzystania z Internetu i Procedur postępowania w sytuacji zauważenia przejawów niezgodnego z zasadami korzystania z Internetu. Spotkania odbywać się będą w każdej z placówek na zmianę raz w miesiącu.

Wszystkie szkoły i placówki stworzą podstrony projektu, na których prezentowane będą założenia projektu i podejmowane działania.

W ramach projektu odbędzie wyjazd do Warszawy dla uczniów wyróżniających się swoja aktywną pracą w projekcie połączony z wizytą u Wojewody Mazowieckiego i Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Podczas spotkania uczestnicy opowiedzą o doświadczeniach pracy w projekcie i przekażą Dekalog Bezpiecznego Korzystania z Internetu oraz odblaskowe koszulki do bezpiecznego poruszania się w terenie z hasłem „Bądź widoczny bądź bezpieczny”. Po spotkaniu uczestnicy projektu obejrzą mecz piłkarski i uczyć się będą zasad kibicowania fair play. Za organizację wycieczki odpowiedzialne będzie gimnazjum w ZS nr 3 w Ostrołęce.

Na zakończenie projektu odbędzie się dyskoteka w której wezmą udział uczniowie ze wszystkich szkół i placówek projektowych. Za organizację dyskoteki odpowiedzialne będzie gimnazjum w ZS nr 4 w Ostrołęce.

Na zakończenie projektu dokonamy ewaluacji całościowej projektu z wykazaniem zmian, które zaszły w świadomości wszystkich uczestników projektu: uczniów, nauczycieli i rodziców. Za  organizację ewaluacji i jej podsumowanie odpowiedzialni będą: Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego i Towarzytwo Przyjaciół Dzieci.

W grudniu jako podsumowanie  współpracy wybrany do tego działania zespół (oddelegowani do tego przdstawiciele wszystkich szkół i placówek – po 3 nauczycieli, 3 uczniów i 3 rodziców) przygotuje materiał zawierający opis wszystkich zrealizowanych działań w projekcie w postaci Dobrej Praktyki. Za opracowanie i wydanie materiału odpowiedzialne będzie  Gimnazjum w ZS nr 4 w Ostrołęce.

Po zakończeniu projektu zorganizujemy spotkanie dla władz miasta i władz oświatowych wszystkich szkół miasta i okolic w celu przedstawienia doświadczeń pracy w projekcie. O doświadczeniach opowiedzą dyrektorzy szkół i placówek, pedagodzy, psycholodzy i wychowawcy oraz przedstawiciele Samorządów Uczniowskich. Za organizację tego przedsięwzięcia odpowiedzialni będą dyrektorzy szkół i placówek oraz wybrani do tego celu nauczyciele i uczniowie.

Całość działań związanych z projektem prowadzić będzie Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, które posiada doświadczenie w kwestii koordynowania i rozliczania projektów.O realizacji zadania poinformujemy uczestników na stronach internetowych szkół i placówek, na spotkaniach klasowych oraz w lokalnych mediach. Informacja o projekcie dotrze do ok. 1500 uczniów i ich opiekunów, wychowawców, rodziców i przedstawicieli lokalnego środowiska. Na potrzeby projektu zostaną zakupione materiały papiernicze i biurowe. Wszystkie działania będą prowadzone we współpracy. Koordynowaniem działań w szkołach zajmą się dyrektorzy szkół, którzy obowiązki te wykonywać będą na zasadzie wolontariatu. Zostanie przygotowana dokumentacja projektowa. Na zakończenie projektu odbędzie się spotkanie z Samodzielnym Kołem Terenowym nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w celu wymiany doświadczeń po projekcie i przygotowania się do szerszego zaprezentowania wyników jego realizacji.

Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

W działaniach projektowych nacisk położyć chcemy na wskazywanie młodym ludziom prawidłowych wzorców zdrowego trybu życia, życia wolnego od agresji, w tym cyberprzemocy. Chcemy osiągnąć następujące rezultaty:

Nastąpi integracja i wzrost umiejętności nawiązywania relacji u ponad połowy uczniów uczestniczących w projekcie; między uczniami i nauczycielami szkół i placówek uczestniczących w projekcie. W ofercie wszystkich szkół w projekcie i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zorganizowane zostaną zajęcia kół i warsztatów i wezmą w nich udział uczestnicy projektu (100% uczestników weźmie udział przynajmniej w jednej formie działania realizowanego w ramach projektu).

U 100% uczestników wzrośnie świadomość zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu oraz wiedza na temat konsekwencji prawnych wynikających z cyberprzemocy.

W ramach warsztatów zostaną przeszkoleni wszyscy nauczyciele ze wszystkich szkół uczestniczących w projekcie oraz pracownicy TPD, w tym pedagodzy, psycholodzy i wychowawcy.

Przedstawiciele Samorządów Uczniowskich wszystkich szkół i placówek projektowych wezmą aktywny udział w tworzeniu Dekalogu i procedur.

Wszystkie szkoły w mieście otrzymają materiały opisujące działania projektowe.

W ramach współpracy powstanie Dekalog Bezpiecznego Korzystania z Internetu i Procedury postępowania w sytuacji zauważenia przejawów niezgodnego z zasadami korzystania z Internetu.

Poprzez realizację projektu wzrośnie wśród uczniów wiedza na temat problemów i możliwych zagrożeń oraz sposobów ich uniknięcia. Spotkania z policjantem i prawnikiem uświadomią uczniom zagrożenia oraz prawne konsekwencje własnych decyzji i czynów, zaś warsztaty utrwalą wiedzę. Nawiążemy kontakty z ostrołęckimi szkołami. Udział w zadaniu dostarczy wielu emocji jego uczestnikom, wzbogaci ofertę zajęć szkolnych. Dla uczniów szkoły będzie okazją do zaproszenia i goszczenia w murach szkoły przedstawicieli z ostrołęckich szkół, co stworzy możliwość integracji między uczestnikami. Nauczy uczestników i organizatorów wielu umiejętności związanych z planowaniem, przeprowadzeniem i organizacją przedsięwzięcia. Zadania wpisują się w realizowane w szkołach i placówkach działania profilaktyczne i wychowawcze.

Realizacja projektu:

  1. Rajd rowerowy do Kamianki.
  2. „Cyberprzemoc bez tajemnic” – spotkanie z prawnikiem p. Bartoszem Podolakiem.
  3. Psycholog o cyberprzemocy – spotkanie z p. Jackiem Pyżalskim.
  4. „Jak bezpiecznie korzystać z internetu” – spotkanie z policjantką p. Bożeną Piersa.
  5. Dyskoteka integracyjna.
  6. Strzelanie do celu z karabinków ASG.
  7. Gimnazjaliści w Aquaparku.
  8. Gimnazjaliści w Kręgielni.

Więcej o realizacji projektu w zakładce Aktualności

Skip to content