Statut Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce

Zasady zachowania podczas ewakuacji w razie pożaru

Program wychowawczo – profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce 2017-2021

Regulamin wycieczek szkolnych organizowanych w SP nr 4 w Ostrołęce

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

Regulamin konkursu na najkulturalniejszego ucznia SP nr 4 w Ostrołęce

Regulamin konkursu „Najwyższa frekwencja w SP 4 w Ostrołęce

Harmonogram uroczystości i imprez szkolnych na rok szkolny 2020/2021

Koncepcja pracy ZS nr 4 w Ostrołęce na lata 2016/2021

Regulamin bezpłatnego użyczania podręczników i materiałów edukacyjnych w SP nr 4 w Ostrołęce

Procedura korzystania z telefonów komórkowych  i innych urządzeń elektronicznych i  multimedialnych na terenie SP nr 4 w Ostrołęce

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego SP nr 4 w Ostrołęce na rok szkolny 2020/2021

Zasady oceny pracy nauczycieli w SP nr 4 w Ostrołęce 2020/2021

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce na rok szkolny 2020/2021

Plan pracy zespołu wychowawców klas IV-VIII SP nr 4 w Ostrołęce 2020-2021

Regulamin Rzecznika Praw Ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce

Regulamin samorządu uczniowskiego

Regulamin świetlicy

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin współpracy nauczycieli z rodzicami

Procedura bezpieczeństwa ucznia na terenie szkoły

Procedura reagowania w sytuacjach kryzysowych obowiązująca w SP nr 4 w Ostrołęce

Procedury wyjść grupowych poza teren szkoły w SP nr 4 w Ostrołęce

Zasady organizacji  pracy i funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce w związku ze szczególną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa COVID-19 i w związku z tym ograniczeniem funkcjonowania podmiotów systemu oświaty