„Aktywna Tablica”

Rządowy Program Rozwijania Szkolnej Infrastruktury

Międzyszkolna Sieć Współpracy Nauczycieli została zawiązana 09 stycznia 2023 r. Członkami sieci są dwie ostrołęckie szkoły podstawowe realizujące Rządowy Program „Aktywna Tablica”.

Międzyszkolną Sieć tworzą:

  • Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrołęce
  • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce

Koordynatorzy działań w zakresie zastosowania TIK w ramach rządowego programu Aktywna Tablica:

– mgr Krzysztof Budny SP nr 4

– mgr Michał Gawek SOS-W

Terminarz spotkań koordynatorów szkół współpracujących w ramach sieci:

18.11.2022 r. godz. 15.00      SOS-W

16.12.2022 r. godz. 15.00      SP nr 5

10.03.2023 r. godz. 15.00     SOS-W

12.05.2023 r. godz. 15.00      SP nr 4

Tematyka spotkań:

  • Omówienie postępów w realizacji programu rządowego „Aktywna tablica”.
  • Omówienie sprawozdania podsumowującego realizację projektu „Aktywna tablica”
  • Wymiana doświadczeń i dzielenie się spostrzeżeniami na temat realizacji projektu.
  • Omówienie wpływu zastosowania TIK w szkołach na pracę nauczycieli i uczniów.
  • Omówienie spostrzeżeń z u działu nauczycieli w lekcjach otwartych organizowanych w ramach współpracy ostrołęckiej sieci szkół wykorzystujących TIK w nauczaniu.

Nauczycielski Zespół Samokształceniowy przy SP nr 4 w Ostrołęce:

mgr Asztemborska-Śpiewak Anna Maria

mgr Baczewska Agnieszka

mgr Bodak Katarzyna

mgr Drężek Agnieszka

mgr Kaliszewska Paulina

mgr Mierzejewska Ewa

mgr Minota Ewelina

mgr Nosorowska Marta

mgr Pogorzelska Izabela

mgr Rogala Klaudia

mgr Sulej Ewa

mgr Wróblewska Urszula

mgr Żebrowska Martyna

Funkcje wykorzystywane na lekcjach:

Laptopy wyposażone w metodyczne profesjonalne oprogramowanie multimedialne zakupione w ramach programu Aktywna Tablica – SPE znajdują się w szkole w 11 pracowniach.

Programy, z jakich korzystają uczniowie ze SPE oraz nauczyciele, to:

– Problemy wychowawcze. Problemy emocjonalne.

– Program Matematyka 1m Talent

– m Talent Percepcja słuchowa 2

– m Talent Autyzm

– Program Zajęcia logopedyczne 1 m Talent

– Eduterapeutica Autyzm 1 – 8

– Harmonijny rozwój. Zmysły i ruch

– Harmonijny rozwój. Poznawanie i rozumienie

– Program Trudności w pisaniu 1 m Talent

– Program Percepcja wzrokowa m Talent

Profesjonalne programy multimedialne wykorzystywane są podczas pracy indywidualnej jak i grupowej w trakcie zajęć obowiązkowych i dodatkowych, w których uczestniczą uczniowie z SPE, w tym z niepełnosprawnościami.

Programy zawierają ćwiczenia interaktywne wspomagające rozwijanie sprawności komunikacyjnej, pomagają jak rozpoznać problemy emocjonalne u uczniów, służą do rozwijania umiejętności klasyfikowania, ćwiczenia percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz koncentracji uwagi. Służą również do nawiązania dobrych relacji i komunikacji między nauczycielem a uczniem z ASD, ułatwiają pokonanie dystansu fizycznego i pomagają w rozwijaniu kompetencji społecznych u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Wspierają również uczniów w zrozumieniu trudnych dla nich zagadnień oraz nabywaniu sprawności w zakresie liczenia i myślenia matematycznego. Programy te służą indywidualizacji pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. W sposób atrakcyjny i mądry wspierają profilaktykę i terapię w wielu obszarach. Kształtują umiejętności kluczowe, rozwijają emocjonalne i społeczne sfery rozwoju dziecka. Mobilizują do podejmowania działań mających na celu pokonywanie trudności. Budują motywację oraz wiarę we własne siły i możliwości. Rozwijają zainteresowania i pogłębia mocne strony osobowości uczniów. Ułatwiają nawiązywanie przyjaznych relacji, dostarczają pozytywnych emocji i wzmocnień.

Programy wspierają wszechstronny rozwój dziecka. Ćwiczenia opracowane dla uczniów aktywizują do aktywności ruchowych i do nauki. Oswajają dzieci z narzędziami multimedialnymi.

Dzięki wykorzystaniu tych programów zajęcia stały się bardziej atrakcyjne i łatwiej przyswajalne. Programy wykorzystywane są podczas zajęć lekcyjnych:

– funkcjonowanie osobiste i społeczne,

– zajęcia rozwijające komunikację,

– zajęcia rozwijające kreatywność,

oraz dodatkowych:

– rewalidacja,

– terapia logopedyczna,

– terapia behawioralna.

Zastosowanie programów komputerowych spełnia wiele funkcji dydaktycznych. Do najważniejszych zaliczyć można funkcję aktywizująco-motywacyjną – komputer wyzwala aktywność ucznia oraz mobilizuje go w działaniu. Praca na komputerze i specjalistyczne ćwiczenia wykorzystywane podczas zajęć usprawniają percepcję wzrokową, pełnią funkcję ćwiczeniową i terapeutyczną – dzieci samodzielnie, (lecz pod czujnym okiem nauczyciela terapeuty) wykonują proponowane zadania, co prowadzi do zniwelowania deficytów w ćwiczonym zakresie. Programy pozwalają na osiąganie zamierzonych celów dydaktycznych i terapeutycznych podczas swoistej „naukowej zabawy”.

Zakup laptopów oraz specjalistycznego oprogramowania pozwoli nauczycielom na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technik i metod uczenia się na odległość w razie takiej potrzeby.